بازه امتحانات نیمسال اول 1402 از 1402/10/26 لغایت 1402/11/04 می باشد
جهت دریافت ورود به جلسه از منوی امور آموزشی -> کارت امتحان اقدام نمایید